Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy

REKRUTACJA DZIECI DO  PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2020/2021

Zasady ogólne:

  • W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie zamieszkałe w na  obszarze Gminy Kazimierz Dolny.
  • Rodzice zamieszkali poza Gminą Kazimierz Dolny mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
  • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

UWAGA: zgodnie z ustawą z dn.14 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.35)

  • Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w roku 2013) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  • Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

ETAPY NABORU

 

1.Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w  przedszkolu.

Dzieci uczęszczające  do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu  edukacji przedszkolnej w przedszkolu  na kolejny roku szkolny 2020/2021,  w terminie 01 -  28 luty 2020 r.

 

2. Składanie WNIOSKÓW - rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Rekrutacja odbywa się od 17lutego do 06 marca 2020 r.

  • Rodzice pobierają wniosek w  przedszkolu -  wypełniają go  i po podpisaniu składają w kancelarii  przedszkola,
  • Rodzice są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów.

 

3. Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatruje powołana przez dyrektora przedszkola Komisja rekrutacyjna. 

W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które spełniają przynajmniej jedno kryterium ustawowe wymienione w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.):

1)      wielodzietność rodziny kandydata; (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

2)       niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Drugi etap rekrutacji  występuje w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria, określone przez organ prowadzący:

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium

w punktach

1.

 

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu - 6 godzin dziennie 

3

 

2.

 

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu

7 i więcej  godzin dziennie

 

10

 

     
     

3.

 

Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują

--------------------------------------------------------------------------------

Jeden rodzic/ prawny opiekun  pracuje

15 

----------------------------

5

4.

 

Aktualne uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

 

3

 

     

 

Rodzice są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustalonych kryteriów są:

a)     oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy

b)     oświadczenie o wielodzietności rodziny,

c)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

d)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego Rodzicem,

e)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

f)      oświadczenie o zatrudnieniu  rodziców .

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

Następnie komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w siedzibie przedszkola wyników postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w przedszkolu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, rodzice kandydata nieprzyjętego  mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Rodzaj czynności

termin

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolu

 

01-28 luty 2020 r.

 

Rekrutacja - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

Wnioski należy  pobrać w kancelarii przedszkola lub w biurze Intendenta

17luty– 06 marca 2020 r.

w godz. 8-14

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09 marca 2020 r.

 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

kandydatów

 

10 marca 2020r.

 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli.

10-20 marca 2020 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

23 marca 2020r.

 

4. Rekrutacja uzupełniająca.

Jeżeli przedszkole po zakończeniu rekrutacji będzie dysponowało wolnymi miejscami może również przyjąć dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Kazimierz Dolny.

 

 

Terminy postępowania uzupełniającego ( w przypadku wolnych miejsc po rekrutacji)

Rodzaj czynności

termin

Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków o przyjęcie do

przedszkola

 

24.03 –31. 03 2020 r.

w godz. 8-14

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia 2020 r.

 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

kandydatów.

02 kwietnia 2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

02-10 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

14 kwietnia 2020 r.

 

   
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-03