Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Deklaracja dostęp.
Deklaracja dostęp.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole  z Oddziałami Integracyjnymi im Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym  dąży do zagwarantowania dostępności swoich usług, swojej strony internetowej osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.przedszkolekazimierz.eprzedszkola.pl

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

1.    Publikacja strony: 1.02.2021

2.    Data ostatniej aktualizacji: BRAK

3.    Serwis aktualizowany jest na bieżąco.

4.    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osoba kontaktowa: Skocz Roma
Adres e-mail: przedszkolekazimierz@o2.pl

5.    Numer telefonu: 818810124

6.    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

7.       Przedszkole dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność i użyteczność istotnych elementów strony www na poziomie WCAG 2.1. AA


Dostępność architektoniczna

 • Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne od parkingu przy ul. Nadrzecznej, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 • Budynek posiada podjazd umożliwiający wjazd do wnętrza osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
 • Domofon znajduje się w korytarzu, po lewej stronie na wysokości 130 cm.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Na parterze znajdują się 2 sale zabaw, sala gimnastyczna i rytmiczna, szatnia i toaleta oraz kuchnia. W budynku znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro, gdzie placówka posiada 2 sale zabaw, gabinety dyrektora i intendenta, salę gimnastyczną i rytmiczną. Brak windy. W budynku posiadamy toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przedszkole nie posiada własnego parkingu. Korzysta z parkingu należącego do osoby prywatnej ,udostępnionego przez dzierżawcę MZK w Kazimierzu Dolnym, dysponującego licznymi miejscami parkingowymi.

Przy ul.Lubelskiej zostało wyznaczonych 5 miejsc parkingowych dla przedszkola.

Auta przywożące osobę niepełnosprawną mają możliwość zaparkowania na terenie przedszkola na wyznaczonym miejscu.

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej


Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01