Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  RODO - informacje
RODO - informacje

RODO – obowiązek informacyjny

 

Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym

ul. Lubelska 24A, 24-120Kazimierz Dolny

 reprezentowana przez Dyrektora

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iodo@zeto.lublin.pl

 

Cel przetwarzania

 

Realizacja zadań przedszjkola, przyjęcia dziecka do przedszkola, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty przedszkola, realizacja działań promocyjnych przedszkola; 

 

Podstawą przetwarzania są

 

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa z dnia 15 kwietnia o systemie informacji oświatowej

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów; 

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) a w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą do czasu jej wycofania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.

 

W przypadku gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-17