Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Galeria
Witamy w dziale galeria
Galeria

Bajki dzieciom w grupie IV czytała mama Oli Pani Lidka Opoka. Dziękujemy !

data dodania: 2016-06-30

Przedszkolaki z naszego Przedszkola miały okazję przepłynąć się statkiem za co serdecznie dziekujemy Panu Henrykowi Skoczkowi.

data dodania: 2016-06-30

Przedszkolaki z oddziału III i IV miały okazję pojechać na wycieczkę do Magicznych Ogrodów.

data dodania: 2016-06-30

Na przejażdżkę Eko - Busikami wybrały się przedszkolaki z oddziału II,III i IV. Serdecznie dziękujemy !

data dodania: 2016-06-30

Historia kazimierskiego przedszkola

 

Prawdopodobnie  przedszkole funkcjonowało  od 1920 r.

 

Opierając  się na dostępnych, autentycznych dokumentach  Przedszkole w Kazimierzu powołano do działania , po II wojnie światowej w 1946 roku.-  pismem:    Tymczasowe  orzeczenie organizacyjne nr.   I- 958/46/My/B  wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie  z  dn.4.06.1946 r.

Zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym do  przedszkola chodziły dzieci od 4 lat do czasu w którym dziecko rozpocznie okres obowiązku szkolnego. Właścicielem przedszkola był Zarząd Miasta Kazimierza. Gmina Kazimierz zobowiązana była w myśl ustawy dostarczyć lokal i pokryć wydatki rzeczowe na utrzymanie nowo zorganizowanego publicznego przedszkola. Z uwagi na zły stan finansowy gminy w przejściowym okresie powojennym Skarb Państwa pomagał w utrzymaniu przedszkola poprzez subwencje na przystosowanie pomieszczeń , pomoce naukowe i dożywianie dzieci.

Przedszkole mieściło się w domu państwa Wasilewskich przy ul. Nadrzecznej 17 i nosiło nazwę;  Publiczne Przedszkole  im. Dzieciątka Jezus ( dawna restauracja Staropolska a obecnie Ministerstwo Smaku Rzetelskich ). Kierowniczką przedszkola była siostra zakonna Betanka Waleria Banaszkiewicz.  Siostra w 1945 roku  ukończyła roczny kurs dla wychowawczyń i posiadała kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolu. W przedszkolu pracowała też siostra Maria Szaflarska. Najprawdopodobniej  działalność  rozpoczęło od  21.06.1946 r.

Przedszkole czynne było 5 godzin, od   9;00 do 14;00.  Zapisanych było   35 dzieci.. Stworzono jedną grupę. W przedszkolu było dożywianie składające się z jednego posiłku. W wynajętym lokalu przedszkola  była sala zajęć, sala zabaw, jedna toaleta i kuchnia razem z szatnią .

Brak pomieszczeń oraz podwórka dla dzieci skłoniło siostrę do podjęcia  starań, by znaleźć inny budynek  dla przedszkola.  W lipcu 1946 r. siostra wystosowała prośbę do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego  o wyjednanie subwencji na remont budynku przewidzianego na publiczne przedszkole.

Do 1947 roku przedszkole było jednodziałowe, uczęszczało 35 dzieci . W 1948 r. było już dwuoddziałowe i liczyło 50 dzieci , zatrudniono również osoby świeckie -  woźną  Stanisławę Baranową i higienistkę  Lucynę Karkosińską . W 1949 – było zapisanych 57 dzieci. Był ogródek , ale bez ogrodzenia i plac zabaw  z piaskownicą, huśtawką i zjeżdżalnią. Brakowało mebli, pomocy , szafek dla dzieci  , zabawek .  Siostra kierowała placówką od 1946 roku do 1950.

 Lata 1946 - 1949 – pracę w przedszkolu podejmują; siostra Waleria Banaszkiewicz - kierowniczka, siostra Maria Szaflarska, Irena Kłysiak,  oraz woźna  Stanisława Baranową i higienistka  Lucyna Karkosińska.

Od września 1950 roku do  grudnia 1955 r.  placówką kierowała pani Irena Kłysiak – osoba świecka. W przedszkolu pracowała również wychowawczyni Bolesława Sterlus. Zatrudniony został  personel administracyjno-gospodarczy w osobach; Kośmińska Maria – kucharka i Gazda Wiktoria sprzątaczka.  Do przedszkola uczęszczało 48 dzieci, czynne było od 8 do 15.

Dzięki staraniom kierowniczki pani Ireny Kłysiak przedszkole w 1952 r. zostaje przeniesione do  budynku Faresztajnów  willi „pod świerkami” przy ul. Lubelskiej  , który został zaadoptowany dla potrzeb przedszkola wg projektu architekta inż. Karola Sicińskiego. Przedszkole nosiło nazwę Państwowe Przedszkole w Kazimierzu Dolnym.

W nowym budynku były trzy  sale do zajęć  w tym jedna duża ,  mała sala, szatnia  i kuchnia. Meble i zabawki wykonali uczniowie zasadniczej Szkoły Zawodowej pod dyrekcją Władysława Proficza. Ogrodzono  posesję płotem z desek  i powstały schody od ul. Lubelskiej.

W roku 1951 zapisanych do przedszkola było 60  dzieci. Do opieki nad dziećmi zatrudnionych było 5 osób: Kłysiak Irena – kierowniczka, Liszewska Zofia i Tatara Wacława – wychowawczynie oraz personel gospodarczy w osobach; kucharka Kośmińska Maria i sprzątaczka Wiktoria Stefaniuk .

Lata 50  -   w przedszkolu  pracę pedagogiczną podejmują; Liszewska Zofia, Wacława Tatara, Bolesława Sterlus, Danuta  Nawrot - Kwiecińska , Józefa Jeżewska, Józefa Adamczyk.

Personel obsługowy; Maria Kośmińska,  Wiktoria Gazda, Helena Rajek, Czesława Włodarczyk,  Wiktoria Stefaniuk.

W 1953 roku powstał w przedszkolu Ośrodek Metodyczny, który zajmował się organizowaniem  – szkoleń, konferencji dla nauczycieli przedszkoli, działał na terenie powiatu puławskiego do 1970 roku. Ośrodek dysponował bogatym księgozbiorem metodycznym. Ośrodkiem kierowała nauczycielka pani Wacława Tatara.  W przedszkolu odbywały się konferencje, kursy , szkolenia dla wychowawczyń z powiatu puławskiego, województwa lubelskiego oraz z całego kraju. W 1957 roku przedszkole gościło  dzieci z Węgier .

Od 1954 roku w przedszkolu jest organizowane żywienie składające się z  trzech posiłków; śniadanie, obiad i podwieczorek.

Styczeń 1956 rok -  kierowniczką kazimierskiego przedszkola zostaje pani Józefa Adamczyk , która kierowała  placówką  do 1972 r.

Dzięki staraniom kierowniczki pani J. Adamczyk  w roku 1957 roku budynek został skanalizowany. W roku 1958 zostało zmienione ogrodzenie na siatkę, a w latach 1969-1970 założono centralne ogrzewanie. Od 1956 do 1970r. wiele pracy i poświęcenia w funkcjonowanie Ośrodka Metodycznego włożyła pani Józefa Adamczyk.

Lata 60  -  pracę  podejmują  pracownicy obsługi: Helena Niezabitowska, Helena Materek, Kazimiera Kośmińska, Stefan Bielecki, Maria Grądziel, Małecka Krystyna,

W latach 1972 – 1973 kierowniczką przedszkola zostaje  pani Maria Walaszczyk , która   sprawowała swoją funkcję  przez rok  dbając o rozwój placówki.

Od 15.08. 1973  przedszkolem kieruje pani dyrektor Danuta Kwiecińska, funkcję swoją sprawuje do 31.08. 1985 r . Pani dyrektor w tej placówce pracowała od 1953 roku.

 Lata 70  -   pracę pedagogiczną  rozpoczynają; Maria Walaszczyk, Maria Dekundy , Wanda Chuda – Górecka, Anna Maciąg – Filipek, Janina Kajak, Krystyna Filipek – Łopaciuk , Wanda Dąbrowska, Halina Tarkowska,  Danuta  Górska – Małecka,  Anna  Czapla – Stępień, Stanisława Giermasińska

Pracownicy obsługi; Anna Rodzik, Stanisława Maciąg, Leokadia Paluch,  Danuta Złotucha,  Halina Furdal, Joanna Fernezy,  Stanisław Stelmach, Irena Zakrzewska, Teresa Kośmińska.

W czasie tym placówka rozwijała się i zmieniała swoje oblicze. Do przedszkola uczęszczało ok. 100 dzieci, utworzono 4 grupy dziecięce.

W roku 1982 przeprowadzono generalny remont przedszkola z wymianą dachu  -  w  tym czasie przedszkole mieściło się w szkole podstawowej w Kazimierzu Dolnym.

Rok 1983 zbudowano budynek gospodarczy.

Rok 1984 – rozpoczęto przygotowania do nadania przedszkolu patrona. Na patrona wybrana została wybitna polska pisarka i poetka Maria Konopnicka. Przez rok poznawaliśmy jej życie i twórczość dla dzieci, w trakcie przygotowań nawiązano kontakty z potomkami rodziny Marii Konopnickiej oraz z Zarządem  Głównym Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni do grona rodzin konopnicjańskich -  placówek noszących imię  Marii Konopnickiej .

31.05.1985 r. przedszkolu zostaje nadane imię Marii Konopnickiej. Było to wielkie wydarzenie , wśród znamienitych gości znaleźli się między innym; pisarka pani Maria Kuncewiczowa, pra-pra-wnuk M. Konopnickiej  pan Adam Bielecki z małżonką, pan marszałek Stanisław Szwalbe przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Marii Konopnickiej.

Od tej pory przedszkole nosi imię Marii Konopnickiej – Państwowe Przedszkole im. Marii Konopnickiej.

Rok później w 1986 kazimierskie przedszkole organizuje I Ogólnopolski Zjazd Przedszkoli noszących imię Marii Konopnickiej.

 Lata 80 - pracę pedagogiczną rozpoczynają;Ewa Paciejewska, Elżbieta Stefańska- Samulak, Dorota Konecka, Marzena  Jaśkiewicz, Anna Radziewicz, Ewa Dziumak (na czas zastępstw pracują; Krystyna Kozłowska, Małgorzata Murat, Halina Bielak, Agata Jaksender, Anna Gałuszewska)

 Pracownicy obsługi; Zofia Matyko, Maria Przychodzeń.

Od 1.09.1985 r.  dyrektorem przedszkola zostaje   pani Anna Stępień, która tę funkcję pełni do chwili obecnej .

Lata 90 - pracę pedagogiczną podejmuje: Ewa Szczepaniak.

Pracownicy obsługi: Małgorzata Małecka.

Rok 1998 dzięki  staraniom władz miasta, a szczególnie pana burmistrza Andrzeja Szczypy rozpoczyna się w grudniu remont budynku przedszkola. Remont rozpoczęto od wzmocnienia  fundamentów, wymieniono wszystkie instalacje, zmodernizowano kuchnię i kotłownię, wymieniono dach, a budynek został przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Remont kapitalny trwał od grudnia 1998 do sierpnia 1999 r. – w tym czasie  przedszkole mieściło się w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Był to okres bardzo trudny, który wymagał pogodzenia dwóch instytucji w jednym niewielkim budynku.

Od 1 wrzesień 1999 r.- marzenie staje się rzeczywistością i powstaje w przedszkolu oddział  integracyjny, do którego uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci zdrowe. Razem uczymy się empatii, tolerancji, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, zrozumienia, niesienia pomocy potrzebującym i  wspólnego działania.

Przedszkole nosi  nazwę: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym.

Lata 2004 –2016  pracę pedagogiczną podejmują: Roma Skocz, Marta Doraczyńska, Magdalena Śliwa – Jarosz, Magdalena Paciejewska, Beata Głos, Anna Boberska (na czas zastępstw zatrudniona zostaje ; Grażyna Okińczyc-Doraczyńska)

Pracownicy obsługi: Agata Cywka, Rybak Danuta, Kuzioła Zbigniew, Monika Kozieł

 

 

Zdjęcia pochodzą z  lat 1946 – 1986

 

 

 

 

 

 

data dodania: 2016-06-24

18 czerwca 2016 r. obchodziliśmy Jubileusz 70 lecia  Przedszkola…

Jubileusz  jest właśnie po to, aby ocalić od zapomnienia cząstkę historii i ludzi, którzy ją tworzyli, łączyć różne pokolenia ludzi tworzących wizerunek przedszkola, docenić ich dorobek i tworzyć jego nowe oblicze.

 

Przed wejściem do budynku można było obejrzeć wystawę zdjęć z początkowego okresu  działalności przedszkola od 1946  do roku 1987.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Alicja Ciszek-Roskal z Lubelskiego Kuratorium Oświaty, burmistrz Kazimierza Dolnego pan Andrzej Pisula, radny Powiatu Puławskiego i absolwent naszego przedszkola pan Marcin Pisula, przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Guz oraz radni Rady Miejskiej, byłe dyrektorki - pani Maria Walaszczyk i pani Danuta Kwiecińska, byli burmistrzowie; pan Wiesław Giermasiński i pan Andrzej Szczypa,  byli pracownicy przedszkola, ksiądz proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Tomasz Lewniewski, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych naszej gminy, przyjaciele, sponsorzy, dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola. na uroczystość przybyła  pani prof. Zofia Mitosek - pierwszy przedszkolak z 1946 roku.

W części oficjalnej przedstawiono rys historyczny przedszkola z projekcją  zdjęć  z okresu od 1946 do 1985,  zdjęcia żywo poruszyły zgromadzonych na sali i wywołały wspomnienia i wzruszenie.

 W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych, wiele zaś od tych , którzy są z nami.

O tych ludziach, którzy byli z nami, często przypominamy sobie w życiu dorosłym wspominając pierwszych swoich nauczycieli i wychowawców. Tego dnia wspominaliśmy  tych, od których  wszystko się zaczęło. Pierwszych pedagogów, którzy 70 lat temu, po wojnie w 1946 roku tworzyli pierwsze przedszkole w naszym mieście.

Kazimierskie przedszkole wychowało trzy pokolenia - to wychowankowie, których przez lata istnienia placówki przewinęło się bardzo, bardzo wielu - teraz przyprowadzają własne dzieci lub wnuki. To piękna sztafeta pokoleń.

 

Część artystyczna w wykonaniu najmłodszego pokolenia podbiła serca wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Dzieci przepięknie przedstawiły fragment baśni  Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” ,a występ swój zakończyły piosenką „Przedszkole drugi dom”.

 

Kadra pedagogiczna, to nauczyciele byli i obecni. Ich lista  jest długa. Jedni pracowali bardzo długo, inni krótko, ale wszyscy przyczynili się do rozwoju przedszkola, do  tworzenia jego historii. Słowa podziękowania i ogromnej wdzięczności pani dyrektor skierowała do byłych Nauczycieli za trud i wychowanie wielu pokoleń, za przekazywanie wiedzy i wartości,  za kształtowanie zachowań i umiejętności dzieci, za wytrwałą pracę na rzecz dzieci, za serce, uśmiech i cierpliwość w tej niełatwej misji wychowania najmłodszego pokolenia. Listy gratulacyjne z rąk pani dyrektor otrzymały wszystkie panie obecne na jubileuszu - byłe panie dyrektorki Danuta Kwiecińska i Maria Walaszczyk oraz nauczycielki, które pracowały w kazimierskim przedszkolu.

Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała do byłych pracowników niepedagogicznych, których pełna poświęcenia praca na rzecz dzieci i placówki również wpisuje się w historię przedszkola. Z okazji Jubileuszu 70 lecia Przedszkola  z serdecznym podziękowaniami za  długoletnią i sumienną  pracę, za wytrwałość, serce i oddanie pani dyrektor uhonorowała listami gratulacyjnymi panie, które przeszły na emeryturę: Krystynę Małecką, Annę Rodzik, Zofię Matyko, Leokadię Paluch, Marię Przychodzeń.

Naszym najcenniejszym kapitałem z którego przedszkole jest niezmiernie dumne są nasi przyjaciele i sponsorzy. Jest ich wielu i im dziękowano za pomoc finansową, za wsparcie, serce, życzliwość, zaufanie, bezinteresowność i  za dobrą energię. To dzieki nim dużo dobrego wydarzyło siew przedszkolu.

Pani dyrektor Poprosiła  o przyjęcie od całej przedszkolnej społeczności  w dowód  wdzięczności - szczególnych podziękowań statuetek „anioła”, otrzymali je; pani dyr.  Danuta Kwiecińska, obecny i byli burmistrzowie; pan Andrzej Pisula, pan Wiesław Giermasiński, pan Andrzej Szczypa, pan Kamil Stępień, pan Paweł Romański,  pan dyr.  Mateusz Jakubowski - Hotel Król Kazimierz, pan Robert Bieniek - Restauracja Widok, pani Beata Jasik PPHU „Kamień dla ogrodu i domu”,  pan dyr. Leszek Tomaszewski - Zajazd Piastowski, pan  Jan Tuźnik -  Pensjonat Joanna , pan Paweł Czopek „Eko-Busy”,  pan dyr.  Krzysztof Niemczuk  - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, pan Skoczek Henryk - Żegluga Wiślana, pan Saran Tadeusz - producent kwiatów rabatowych z Cholewianki, pan Marek Kurowski – kursy językowe,  pan Henryk Wasiłek  prezes OSP Kazimierz Dolny, pani Barbara Sarzyńska- Piekarnia Sarzyńscy, prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym pan Janusz Kowalski, pani Emilia Kowalska –Bidzińska – Folwark Walencja, pani Jolanta Maj prezes Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym, pani Anna Piłat kierownik Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym.

Bardzo cenną częścią przedszkola są nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Mamy świadomość, że dobre wspomnienia biorą swój początek w dobrych zdarzeniach, w życzliwym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego staramy się wszyscy, by tak tworzyć przedszkolną rodzinę, by spełniała oczekiwania dzieci, rodziców i całego środowiska lokalnego – dbać na co dzień o pozytywny obraz przedszkola.

Z okazji Jubileuszu  słowa podziękowania i ogromnej wdzięczności pani dyrektor skierowała do obecnych Nauczycieli za tworzenie historii tego niezwykłego miejsca, miejsca przyjaznego, bezpiecznego i twórczego dla każdego dziecka, dziękując za dotychczasową pracę pedagogiczną, za jej jakość, za dbałość o wszechstronny rozwój dzieci , za zaangażowanie, serce i oddanie. Listy gratulacyjne z rak pani dyrektor przyjęły obecne na uroczystości Nauczycielki.

Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała do pracowników niepedagogicznych, którzy solidnie i rzetelnie wykonują swoje obowiązki, by placówka mogła  sprawnie funkcjonować. Pani dyrektor dziękowała za  ciężką pracę, za fantastyczne wypełnianie zadań, za dbałość o dzieci i zapewnianie im bezpiecznego pobytu. Pracownicy otrzymali Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu.

Były podziękowania dla rodziców za współpracę,  życzliwość, aktywność, pomoc dla  przedszkola i grupy, wspieranie przedszkolnych działań i  inicjatyw, udział w realizacji  projektów i  organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych. Na zakończenie części oficjalnej  z koncertem wystąpiła kazimierska Kapela „ Zgoda” działająca przy KOKPiT.

Jubileuszowe obchody przeniosły się do ogrodu przedszkolnego, gdzie dzieci i  rodzice uczestniczyli w rodzinnym  pikniku. Był urodzinowy tort, pyszne ciasta przyniesione przez rodziców i lody . Słoneczna pogoda sprzyjała zabawom i tańcom. Dzieci i rodzice bawili się wspólnie, przypominając sobie stare zabawy ruchowe np. „stary niedźwiedź”, a na zakończenie było całkiem współcześnie – tańce  i zabawy animacyjne.

To święto było szczególnym wydarzeniem dla całej przedszkolnej społeczności. Dumą naszego przedszkola są ludzie z nim związani, spotkani na przestrzeni tych 70 lat, wspaniali nauczyciele, pracownicy i przyjaciele. Dzięki nim tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i współpracy.  

 

 

 

Zdjęcia: Kamil Stępień

data dodania: 2016-06-23

Przedszkolaki z oddz. II spędziły miło czas w ogrodzie u Igorka Wasiłka. Były pieczone kiełbaski i inne smakołyki oraz wesoła zabawa przygotowane przez państwo Katarzynę i Piotra Wasiłków. Bardzo dziękujemy !

Spotkanie zakończyła super - niespodzianka czyli przejażdżka samochodami terenowymi po kazimierskich wąwozach, za co dziękujemy państwu Wasiłkom i tacie Mateusza panu Patrykowi Rodzikowi. 

data dodania: 2016-06-11

9 czerwca nasze przedszkole odwiedził Pan Ryszard Stępień - reżyser i aktor Puławskiego Teatru Amatora działającego w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Pan Ryszard czytał dzieciom bajki "Brzydkie kaczątko" i "Czerwony Kapturek".

Serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi za wsparcie naszej akcji, za wrażenia i radość, jaką daje wspólne czytanie i słuchanie bajek.

data dodania: 2016-06-10

10 czerwca przedszkolaki z grupy II, III i IV wzięły udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam" zorganizowanej przez Redakcję Miesięcznika "Biblioteka w Szkole" na kazimierskim Zamku. Akcja miała na celu ustanowienie rekordu czytania książek w jednym momencie w całej Polsce. Celem akcji jest przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Kazimierską odsłonę akcji zorganizowali : KOKPiT - Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym oraz Teatr Klepisko w Skowieszynku we współpracy ze szkołami z terenu Gminy Kazimierz Dolny.

 

data dodania: 2016-06-10

Bajki pt. "Pięciu nieudanych" oraz "Zaczarowany las" w grupie IV czytał dzieciom tata Anieli Pan Zbyszek Rak. Dziękujemy!

data dodania: 2016-06-03

Spotkanie miało na celu zapoznanie wszystkich dzieci i pracowników placówki z zasadami ewakuacji obowiązującymi w przedszkolu. Dzieci miały okazję obejrzeć ubrania oraz hełmy strażaków następnie wzięły udział w próbnej ewakuacji. Na ogrodzie przedszkolnym dzieci obejrzały pokaz umiejętności strażackich oraz same przez chwilę mogły wczuć się w rolę strażaka. 

data dodania: 2016-06-03

Bajki przedszkolakom czytał Pan Jan Tuźnik - aktor, reżyser oraz założyciel "Teatru Klepisko" w Skowieszynku. Dziękujemy !

data dodania: 2016-06-01

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki zorganizował dla dzieci Dzień Dziecka na Zamku pod nazwą " II Turniej Rycerski o Złotą Różę Esterki". Dzieci obejrzały przedstawienie teatralne w wykonaniu TEATRU TAK pt. " Nadchodzi Pipi" oraz wzięły udział w turniejowych grach i zabawach rycerskich. Każde dziecko w dowód uczestnictwa w turnieju zdobyło certyfikat Damy Zamku w Kazimierzu Dolnym i Rycerza Zamku w Kazimierzu Dolnym. 

data dodania: 2016-06-01

Bajkę pod tytułem "Pinokio" czytała wszystkim przedszkolakom Pani Ewa Wolna. Dziękujemy !

data dodania: 2016-05-26

Dzieci z grupy IV wzięły udział w przedstawieniu, które zorganizowane było z okazji Dnia Mamy i Taty.

data dodania: 2016-05-26

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, w której udział wzięły najmłodsze przedszkolaki.

data dodania: 2016-05-26

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty w grupie II

data dodania: 2016-05-26

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty przygotowana przez dzieci z grupy III.

data dodania: 2016-05-26

Bajki dzieciom w grupie IV czytała mama Marysi Pani Ula Świderska. Dziękujemy !

data dodania: 2016-05-20

20 maja w piątek gościliśmy w przedszkolu dwóch panów z Klubu Przedszkolaka "Smyk" z Lublina, którzy przyjechali do nas z audycją muzyczną pt. "Co robisz gdy..." Dzieci miały okazję poznać piosenki dotyczące najważniejszych numerów alarmowych. Wszystkie dzieci chętnie zabierały głos oraz brały udział we wspólnej zabawie. 

data dodania: 2016-05-20

Bajki oraz wesołe wierszyki o zwierzętach czytała wszystkim przedszkolakom Pani Anna Piłat -  kierowniczka Publicznej Biblioteki w Kazimierzu Dolnym. Dziękujemy !

data dodania: 2016-05-20

Bajki dzieciom czytała mama Agatki Pani Małgorzata Szebska. Dziekujemy !

data dodania: 2016-05-13

Bajki dzieciom czytała mama Martyny Pani Urszula Figura. Dziekujemy !

data dodania: 2016-05-13

Bajki dzieciom czytała mama Kasi Pani Anna Kobiałka. Dziękujemy !

data dodania: 2016-05-13

Bajki dzieciom czytała mama Igora Pani Lidka Grabczak. Dziękujemy !

data dodania: 2016-05-13

Bajki dzieciom cztał tata Lili Pan Łukasz Korniowski. Dziekujemy !

data dodania: 2016-05-13

Dzieci z grupy III i IV wzięły udział w konkursie sprawdzającym znajomość bajek. Konkurs przygotowany był przez Panią Dorotę Konecką z grupy III oraz Panią Romę Skocz z grupy IV i zakończył się wynikiem remisowym. Dzieci były bardzo aktywne i wszystkie wykazały się dużą znajomością bajek.

data dodania: 2016-05-13

Bajki dzieciom czytała mama Franka Pani Magdalena Jura. Dziekujemy !

data dodania: 2016-05-13

Śmieszne wierszyki i mądre przysłowia grupie IV czytała mama Szymona Pani Marlena Jóźwik. Dziękujemy !

data dodania: 2016-05-07

 

„Czytamy Przedszkolakom„ to akcja propagowana przez nasze przedszkole do której zapraszamy  wyjątkowych  gości.  Z wielką radością powitaliśmy gościa z Francji Panią Sylvie WANRENTERGHEM mgr pedagogiki, wykładowcę Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Katolickiego w Lille i konsultanta metodycznego w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pani Sylvie czytała dzieciom po francusku  książeczki z lit. dziecięcej. Przedszkolaki poznały wiele francuskich słówek oraz  wesołe zabawy paluszkowe.

 Inicjatorem spotkania i tłumaczem  była mama naszego przedszkolaka   Pani Ewelina  Debaene  ze  Szkoły  Językowej „Rosetta”.

Dziękujemy Paniom za miłe i niezapomniane spotkanie , za wrażenia i radość , jaką przynosi wspólne czytanie książek.

data dodania: 2016-05-07

29 kwietnia dzieci z grup III i IV pojechały do Kina w Puławach na przedstawienie teatralne pt. "Czerwony Kapturek".

data dodania: 2016-05-04

Bajki dzieciom czytała mama Szymona Pani Iza Rozwód. Dziękujemy.

data dodania: 2016-04-28

20 kwietnia w gr IV odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, była wspaniała zabawa. Dziękujemy za miłą zabawę.

data dodania: 2016-04-27

Bajki dzieciom w gr III czytała mama Adasia Pani Katarzyna Skoczek.

data dodania: 2016-04-27

 W gr I bajki dzieciom czytał tata Jagódki Pan Zbigniew Rak. Dziękujemy.

data dodania: 2016-04-27

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto to zainicjowano w 1995 roku, jest obchodzone 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. Hasłem tegorocznych obchodów w Gminie Kazimierz Dolny są słowa „Czytam, bo lubię”.

Tego dnia pani dyrektor  czytała maluszkom i średniakom bajki z serii „Poczytaj mi mamo”.

data dodania: 2016-04-27

Bajki dzieciom w gr IV czytała mama Dominiki, Pani Magda Paciejewska. Dziękujemy.

data dodania: 2016-04-27

Pani stomatolog Joanna Stępień na spotkaniu z przedszkolakami mówiła, o czym należy pamiętać, by mieć zdrowe ząbki, jak je chronić przed próchnicą oraz jak należy o nie dbać. W sposób zabawny Pingwinek Laki zapoznał dzieci z narzędziami dentystycznymi używanymi przez stomatologa oraz  przygotował dzieci do odbycia wizyty w gabinecie dentystycznym.

Wszystkie dzieci otrzymały niezbędnik do higieny jamy ustnej; szczoteczkę i pastę do zębów.

 

data dodania: 2016-04-27

W grupie II bajki dzieciom czytała mama Antosia.Była to druga wizyta pani Marty Wolskiej w naszej grupie.Bardzo dziękujemy.

data dodania: 2016-04-17

Audycja muzyczna pt. „Kontrabas i trąbka” – to świetna okazja, by poznać brzmienie instrumentów muzycznych, posłuchać brzmienia trąbki i kontrabasu, wysłuchać krótkiego koncertu , wspólnie muzykować,  bawić się przy piosenkach i miło spędzić czas.

data dodania: 2016-04-17

W grupie I bajki dzieciom czytała mama Marysi pani Anna Baranowska-Popiołek .Bardzo dziękujemy.

data dodania: 2016-04-17

Pani Alicja Barton jest  autorką bajek, piosenek i poezji dla najmłodszych. Swoją twórczość  dla dzieci zaprezentowała 15.04.2016 r. na spotkaniu autorskim w naszym przedszkolu. Pani  Alicji  bardzo dziękujemy za wrażenia i radość, jaką przynosi wspólne czytanie i słuchanie wierszy.

data dodania: 2016-04-17

data dodania: 2016-04-17

 1 kwietnia w grupie II odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Primaaprilisowe spotkanie przebiegało w atmosferze żartu i zabaw "na opak".Rodzice mogli poznać sposoby pracy z dziećmi, obserwować zachowanie swojej pociechy na tle grupy, dostrzec mocne, ale i niekiedy, słabsze strony dziecka oraz wziąć udział we wspólnej zabawie.

   Serdecznie dziękujemy rodzicom za uczestnictwo w zajęciach.

data dodania: 2016-04-03

 23 marca to dzień, w którym poezja ponownie zagościła w przedszkolu. Chętne przedszkolaki ze wszystkich grup prezentowały wiersze Marii Konopnickiej o tematyce wiosennej. Dzieci pięknie pamięciowo opanowały teksty i zaprezentowały wiersze.
Z gr. I - Wojtek Opoka, Lila Korniowska, Szymon Sijka
Z gr. II – Dominika Kubiś, Ania Lasota, Igor Wasiłek
Z gr. III – Julia Wrótniak, Gabrysia Araucz, Zuzia Walewska
Z gr. IV – Dominika Zakrzewska, Martyna Figura, Kasia Kobiałka
 
W nagrodę za występ dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom za chęci, odwagę i wielki wysiłek.
 
data dodania: 2016-03-24

 
25 przedszkolaków z gr. II, III i IV brało udział w gminnym konkursie plastycznym na Kartkę Wielkanocną organizowanym przez GZS w Kazimierzu Dolnym, pod patronatem Burmistrza Kazimierza Dolnego.
22 marca zaproszeni zostali do pana Burmistrza laureaci konkursu. W kategorii oddziałów przedszkolnych nagrodzono prace naszych przedszkolaków - z gr. II Igora Wasiłka, z gr. III Franka Jury , z gr. IV Karola Lewkowicza.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki, a wyróżnieni nagrody.
GRATULUJEMY…
Najciekawsze kartki świąteczne zostaną wysłane do instytucji i organizacji współpracujących z miastem i gminą Kazimierz Dolny.
 
data dodania: 2016-03-24

W każdą środę do przedszkola przychodzi Pani z Biblioteki z mnóstwem  pięknych i ciekawych książek, które dzieci mają okazję obejrzeć i wypożyczyć. Podczas swoich wizyt Pani Ula przypomina dzieciom o zasadach wypożyczania książek oraz korzystania z nich.

data dodania: 2016-03-24

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko, rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa…” 
Gdy wiosna zagościła już w naszym przedszkolu, zaczął się czas tworzenia świątecznych dekoracji. I właśnie z tej okazji 22 marca na warsztaty plastyczne  do naszej grupy przyszła mama Michałka. Pani Ela razem z dziećmi wykonała śliczne, kolorowe pisanki, które sprawiły dzieciom wiele radości. Bardzo dziękujemy za obecność i materiały do ozdabianiapisanek.

data dodania: 2016-03-24

 21 marca przedszkolaki poszły nad Wisłę z Marzannami pożegnać zimę, a do przedszkola wróciły w wiosennym nastroju.
data dodania: 2016-03-23

 Dnia 18.03.2016 r. o godzinie 9:00 odbyło się w grupie III zajęcie otwarte dla rodziców. Rodzice aktywnie włączyli się do zabaw z dziećmi, mogli również odpowiedzieć sobie na pytania:
- Czy moje dziecko jest aktywne podczas zajęć?
- Jak radzi sobie podczas zabawy zespołowej?
- W jaki sposób udziela informacji na zadane pytania?
- Czy potrafi skupić uwagę podczas zajęć?
 
data dodania: 2016-03-23

 "Jeszcze śnieżek prószy, jeszcze chłodny ranek..." a w kąciku przyrody w oddziale II cieszy oczy dzieci zielony ogródek. Wykiełkowała rzeżucha, urósł szczypiorek, fasola pnie się ku słońcu. Udała nam się hodowla! Chyba to już wiosna. Jeszcze tylko małe rączki pomogą zakwitnąć forsycji; jeszcze obejrzą piękne palmy, koszyczki i pisanki na kiermaszu wielkanocnym i już nikt nie ma wątpliwości. Wiosna przyszła.
 
data dodania: 2016-03-20

data dodania: 2016-03-20

 W gr I bajki dzieciom czytał tata Jagódki Pan Zbigniew Rak. Dziękujemy.
data dodania: 2016-03-20

 11 marca 2016 nasze przedszkole odwiedziła Pani Monika Taracha, która prowadzi w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki zajęcia artystyczne dla dzieci.
Pani Monika przeczytała przedszkolakom książeczki : „Najmłodsza dżokejka” i „ Alicja i leśna gromadka” napisane przez autorkę panią Wiolettę Święcimską.
 
Serdecznie dziękujemy Pani Monice za poświęcony czas, za miłe wrażenia i wsparcie naszej akcji.
 
data dodania: 2016-03-13

  Maluszkom czytała Pani Joanna Teodorczuk - mama Tymka, dziękujemy…
 
data dodania: 2016-03-13

 Prace przedszkolaków z gr II, III i IV na MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA KARTKĘ  WIELKANOCNĄ, organizowany przez Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym.
data dodania: 2016-03-09

 3 marca 2016 nasze przedszkole odwiedził Pan Burmistrz Andrzej Pisula.
Gość przeczytał przedszkolakom wiersze Juliana Tuwima: „Lokomotywa” i „Rzepka” oraz wiersze Joanny Papuzińskiej ze zbiorku wierszy dla dzieci „Hulajnocka”.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za wsparcie naszej akcji oraz za wrażenia i radość, jaką przynosi wspólne czytanie i słuchanie wierszy i bajek.
 
data dodania: 2016-03-07

  To druga odsłona spotkań z poezją w przedszkolu. Dzieci słuchały wierszy przygotowanych przez inne dzieci, każda grupa wiekowa prezentowała jeden wybrany wiersz jako mini-inscenizację. Podczas występów przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności recytatorskie i aktorskie. Brawa dla wszystkich dzieci.!!!
data dodania: 2016-02-14

 W grupie IV czytali rodzice Kacpra M. , dziękujemy…
data dodania: 2016-02-09

  – oczywiście, że tak… Spotkanie u Pani Eweliny Debaene w Szkole Językowej „Rosetta” w Kazimierzu Dolnym było wspaniałą okazją do poznania nowych słówek i zwrotów w języku angielskimi i francuskimi . Przedszkolaki z grupy II bardzo chętnie bawiły się słówkami, a piosenki i tańce sprawiły, że zajęcia były bardzo wesołe i interesujące.
Bardzo dziękujemy Pani Ewelinie za super zajęcia…
 
data dodania: 2016-02-09

  jak co roku, czas karnawału wyznacza w przedszkolu zabawa karnawałowa. W rytm wesołej muzyki, w bajkowych przebraniach prowadzone przez instruktorkę tańca Panią Ewelinę z Akademii Promocji Tańca K. i B. Rudnych przedszkolaki radośnie bawiły się, tańcząc i uczestnicząc w konkursach.
 
 
data dodania: 2016-02-09

 Z okazji Święta Babci i Dziadka odbyły się w naszym przedszkolu uroczyste występy. Dzieci z pasją tańczyły, śpiewały, recytowały wiersze - a wszystko to, aby pokazać jaka wielka miłość kryje się w ich małych serduszkach. Doświadczania tej miłości życzymy Dziadkom każdego dnia!!!
 Kochanym Babciom i Dziadziusiom dziękujemy za dobroć, miłość i troskę, za dobrą radę, uśmiech i wsparcie.
data dodania: 2016-02-02

 Poczytaj nam mamusiu Karolka
data dodania: 2016-02-02

data dodania: 2016-01-23

  
– to przedstawienie zaprezentowane przez uczniów kl. II b, którzy ze swoją wychowawczynią panią Iwoną Pisulą odwiedzili nasze przedszkole. Za przepiękne i bajkowe Jasełka bardzo dziękujemy, a młodym aktorom serdecznie gratulujemy…
 
data dodania: 2016-01-06

data dodania: 2016-01-03

 „GÓRA GROSZA” UROSŁA …
 
GÓRA GROSZA osiągnęła „wielkość” 569,25 zł !!!
Taką kwotę udało się zebrać w naszym przedszkolu:
Grupa I zebrała – 299,09 zł REKORD !!!
Grupa II zebrała – 67,11 zł
Grupa III zebrała – 66,44 zł
Grupa IV zebrała – 136,61 zł
 
Brawa dla dzieci !!!
Grosiki trafią do organizatora tej akcji Towarzystwa Nasz Dom, które zostaną przeznaczone dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej i materialnej wychowujące się poza własną rodziną .
Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za wsparcie akcji, za hojność i życzliwość.
 
data dodania: 2015-12-18

 „Lubimy teatr, lubimy bajki …”
 
„Wielkie sprawy małej żaby” – to spektakl teatralny Teatru „Bajka” ze Starego Sącza. Doskonale przygotowane przedstawienie, kolorowa, leśna dekoracja, fascynujące swoim wyglądem i rozmiarem kukiełki oraz oprawa muzyczna sprawiło, że z wielką przyjemnością obejrzeliśmy spektakl. Przedstawienie z przekazem ważnych wartości, które są ważne w życiu – właściwy stosunek do przyrody, umiejętność życia w przyjaźni i tolerancji, dostarczyło przedszkolakom dużo wrażeń.
 
Po spektaklu dzieci mogły obejrzeć lalki biorące udział w przedstawieniu i porozmawiać z animatorami.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-12-17

data dodania: 2015-12-16

data dodania: 2015-12-13

 " Jaś i Małgosia " - przedstawienie zaprezentowane przez Teatr z Łodzi, na które byliśmy zaproszeni do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki. Dziękujemy !
 
data dodania: 2015-12-12

data dodania: 2015-12-08

Taniec to również wspaniała forma zabawy. Rozwija sferę motoryczną, koordynację ciała, kształtuje poczucie rytmu, precyzję ruchów, przełamuje barierę nieśmiałości i lęku, daje dużo, dużo radości…
 
Zajęcia prowadzi instruktor tańca pani Ewelina z Akademii Promocji Tańca w Puławach.
 
data dodania: 2015-12-08

 BAJKOWY TYDZIEŃ W ODDZ. II
 
W ostatnim tygodniu listopada w grupie II zagościła bajka. Dzieci poznały bohaterów z Czerwonego Kapturka, Kopciuszka czy Królewny Śnieżki. Dużo radości sprawiły im zabawy w " teatr"; kreowanie różnych postaci wg. własnych pomysłów i inwencji zarówno w garderobie teatralnej jak i na scenie. Dla Kopciuszka zaprojektowały piękne pantofelki a dla papierowego Króla i Królowej zbudowały wspaniałe zamki.
 
 
data dodania: 2015-11-29

 PRZEPIS NA ZDROWIE
Przedszkolaki z oddz.II zadały sobie wiele trudu, by odkryć sposób na to, jak być zdrowym.I...już wszystko wiedzą!
Trzeba codziennie ćwiczyć, chodzić na spacery,ubierać się odpowiednio do temperatury, jeść zdrowe posiłki, dbać o higienę swojego ciała, bardzo często uśmiechać się i tylko czasami odwiedzać lekarza.
data dodania: 2015-11-25

 „Jesień wierszem pisana”
– to pierwsza odsłona spotkań z poezją w przedszkolu. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych zaprezentowały wiersze o tematyce jesiennej. Podczas występów przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności recytatorskie i aktorskie. Brawa dla wszystkich dzieci !!!
 
data dodania: 2015-11-25

Dzień Pluszowego Misia
 
25 listopada swoje święto obchodzi bardzo miły i lubiany zarówno przez małe, jak i duże dzieci – Pluszowy Miś. Kariera tego pluszowego zwierzątka rozpoczęła się na początku XX wieku.
A czy zastanawialiście się kiedyś nad jego historią oraz skąd pochodzi angielska nazwa pluszaka - teddy bear? Okazuje się, że „teddy” ma polityczne korzenie.
A było to tak…
 
W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, wybrał się wraz z przyjaciółmi na polowanie. Po długich poszukiwaniach w końcu trafili na dzikie zwierzę. Wówczas jeden z towarzyszy zaproponował prezydentowi zastrzelenie niedźwiedzia dla zdobycia trofeum. Jednak gdy Roosevelt zobaczył młodego niedźwiadka, nie chciał oddać strzału i kazał go puścić na wolność. Historię tego zdarzenia uwiecznił rysownik Clifford Berryman w jednej z waszyngtońskich gazet, którą czytał producent zabawek… Od tego czasu, za specjalnym pozwoleniem, zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta Teddy (od Theodore’a) i sprzedawać maskotki pod nazwą „teddy bear”, co w języku angielskim znaczy „pluszowy miś”.
data dodania: 2015-11-25

 „Żabi król”
– to przedstawienie zaprezentowane przez uczniów kl. III, którzy ze swoją wychowawczynią panią Agnieszką Wawrzycką odwiedzili nasze przedszkole. Za nowe wrażenia artystyczne bardzo dziękujemy, a młodym aktorom serdecznie gratulujemy…
 
data dodania: 2015-11-25

 Przyjechał teatr…
" Mały człowiek w wiosce Wielkoludów "- to tytuł przedstawienia teatralnego, które dostarczyło dzieciom emocjonujących wrażeń. To opowieść pełna humoru, ale i ważnych treści. To opowieść, która uczy prawidłowych zachowań oraz uświadamia dzieciom, jak ważna jest w życiu wartość przyjaźni, tolerancji i wsparcia, chociażby jednej osoby.
 
data dodania: 2015-11-25

data dodania: 2015-11-25

data dodania: 2015-11-25

data dodania: 2015-11-25

 

Dogoterapia to proces terapeutyczno-edukacyjny. Zajęcia moderuje wykwalifikowany terapeuta legitymujący się tytułem dogoterapeuty. Spotkania prowadzone są w oparciu o metody wspomagające wszechstronny rozwój dziecka oraz przy bezpośrednim i intensywnym kontakcie z psem. W towarzystwie specjalnie szkolonego psa dzieci podejmują różnorodną działalność, zarówno edukacyjną jak i terapeutyczną. Rozwija się empatia, dzieci uczą się panowania nad emocjami, współdziałania, budowania pozytywnych relacji.

 Dzięki obecności psa wspólna zabawa sprawia wszystkim wiele przyjemności, a dzieci szybko motywują się i chętnie wykonują zadania. Ruda Cynka skradła serca wszystkim dzieciom…

data dodania: 2015-11-08

 

 

Niezwykłe przedstawienie zaprezentowali uczniowie II kl., którzy ze swoją wychowawczynią  p. Iwoną Pisulą i p. Barbarą Dzikoń odwiedzili nasze przedszkole. Młodzi aktorzy sprawili przedszkolakom miłą niespodziankę, pełną  wrażeń i  nowych doznań artystycznych wystawiając przedstawienie teatralne „Kopciuszek” . Był to  mile spędzony czas. Bardzo dziękujemy…

data dodania: 2015-11-08

 "Poczytaj nam Tato Stasia"
 
data dodania: 2015-11-08

data dodania: 2015-10-27

 Nasz pierwszy spacer”

Maluchy coraz lepiej radzą sobie w przedszkolnej rzeczywistości, a świadczy o tym m.in. nasz pierwszy spacer. Dzieci co prawda wyruszyły tylko do ogrodu przedszkolnego, ale to przecież 3- latki,  rozpoczynające naukę w przedszkolu, musiały więc zapoznać się z zasadami wyjścia poza budynek, ustawić się parami, słuchać pani i podążać za nią, zwracać uwagę na polecenia. Wszystkie korzystały z urządzeń na placu zabaw, grzecznie stały w kolejce i zachowywały należytą ostrożność. To był naprawdę duży krok naprzód i po tak dobrze zdanym egzaminie na pewno już niedługo wyruszą w dalsze trasy.

 

data dodania: 2015-10-25

 Dzieci z grupy IV uczestniczyły w zajęciach w Bibliotece Publicznej w ramach klubu czytelniczego "BAJECZKA"
data dodania: 2015-10-25

data dodania: 2015-10-25

data dodania: 2015-10-25

data dodania: 2015-10-25

 DBAMY O ŚRODOISKO
Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. Szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji ekologicznej już w przedszkolu. Dzieci przedszkolne uczą się łatwiej i szybciej, dlatego można wyrobić w nich właściwe postawy ekologiczne.
Aktorzy teatru z Krakowa przedstawili dzieciom spektakl ukazujący zagadnienia ekologiczne; dbanie o środowisko, segregowanie śmieci czy wykorzystanie źródeł odnawialnych do wytwarzania energii - co skłoniło dzieci do wielu przemyśleń. Te przeżycia na pewno zaowocują w przyszłości.
data dodania: 2015-10-25

 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
Rozpoczynający się rok szkolny jest okazją by zwrócić szczególną uwagę na wyrabianie odpowiednich postaw i rozbudzanie świadomosci dzieci dotyczących ich bezpieczeństwa. Jak co roku funkcjonariusze Wydziału Prewancji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Puławach spotkali się z przedszkolakami. Tematem spotkania było bezpieczeństwo- jak należy zachować się na drodze , jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, czy też poruszać się po ulicy, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu, oraz  w jaki sposób stać się  widocnym na drodze dla pojazdów. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady przechodzenia przez jezdnię, podróżrwania samochodem oraz jazdy rowerem. Na zakończenie dzieci podziękowały za spotkanie ogromnymi brawami i kwiatami.
data dodania: 2015-10-22

data dodania: 0000-00-00