Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Aktualności

 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami na

 

festyn „Turniej Rodzinny”,

 

który odbędzie się dnia 26.09.2020r. o godzinie 10:00.

Będą profesjonalne animacje oraz zajęcia sportowe 

 

Prosimy wszystkich dorosłych uczestników o zaopatrzenie się w maseczki na czas trwania imprezy,

zapoznanie się i stosowanie do regulaminu festynu , który zostanie umieszczony na grupach,

stronie fb przedszkola i stronie internetowej.

 

Życzymy świetnej zabawy

 

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

 

Regulamin festynu „TURNIEJ RODZINNY”

organizowanego

przez   Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej

w Kazimierzu Dolnym

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

 

 1. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 5. Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny

 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
 2. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
 4. Osobą odpowiedzialną za festyn jest Jolanta Szeląg-Bielec – dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym.
 5. Organizatorem festynu jest Przedszkole wraz z Radą Rodziców.
 6. Miejscem organizacji festynu jest ogród Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym.

 

§ 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 

 1. Festyn ma charakter ZAMKNIĘTY. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami.
 2. Przy wejściu obowiązuje wypełnienie listy z danymi: nr. Telefonu ,imię i nazwisko i podpis.
 3. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 4. Uczestnicy festynu są obowiązani do noszenia podczas imprezy maseczki i dezynfekowania rąk w wyznaczonych punktach.
 5. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 6. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 7. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 8. Zakazuje się:

 

 1. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
 2. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 3. zdejmowania maseczek w trakcie imprezy,
 4. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
 5. wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 6. wprowadzania psów.

 

 1. Uczestnicy festynu mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i stosując się do poleceń organizatorów. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 2. Pracownicy pełniący dyżur przy wejściu do budynku wpuszczają  max. 4 dzieci jednocześnie oraz 1 osobę dorosłą. Po opuszczeniu przez użytkowników pomieszczenia sanitarne są dezynfekowane przez wyznaczone osoby.
 1. Przedstawiciele organizatora (pracownicy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym ) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 1. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie festynu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy festynu biorą w nim udział na własne ryzyko.
 2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z mapką stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.
 3. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w budynku przedszkola na tablicy informacyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie 16.09.2020r.

 

 

PROCEDURY

 

 1. Przy wejściu wyznaczone osoby dbają o to ,aby uczestnicy festynu wpisywali się na listę i uzupełniali dane kontaktowe.
 2. Osoby wyznaczone wpuszczają określoną ilość osób do pomieszczeń sanitarnych( 4 dzieci jednorazowo, 1 osoba dorosła)
 3. Pomieszczenia sanitarne są dezynfekowane po każdym wyjściu użytkowników.
 4. Na stoiskach z żywnością stoją 2 osoby zabezpieczone w maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk.
 5. Przy każdym stoisku umieszczono pojemnik z płynem do dezynfekcji.
 6. Dorośli uczestniczy imprezy przez cały czas jej trwania mają nosić maseczki.
 7. Osoby z poza społeczności przedszkolnej nie będą wpuszczane.
 8. Uczestnicy mogą zjeść posiłek przy stoliku siedząc na wyznaczonych miejscach.

                                                                                                             

 

 

 

*********************************************************************************************************

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ

W KAZIMIERZU DOLNYM.

 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli i żłobków

w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w  Przedszkolu zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor: Jolanta Szeląg-Bielec.
 2. W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umieszczona na stronie internetowej placówki .
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:00.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 14- 24 biorąc pod uwagę metraż sali..
 5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 6. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane. W okresie od 01.09. 2020 roku wejście do placówki będzie tylko w uzasadnionych przypadkach. Przyjmowanie dzieci będzie się odbywać do godziny 8:00. Po tej godzinie dzieci nie będą tego dnia przyjmowane do placówki.
 8. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze oraz na I piętrze budynku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 9. Dyrektor placówki zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 10. Dyrektor:
  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  6. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  7. zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
  8. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

 

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną
   w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 1. Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz opiekunkami.
 2. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
  1. Ciągi komunikacyjne – myją;
  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
   i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją
   i dezynfekują;
  3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  5. Pracują w rękawiczkach.
 3. Nauczycielki, pomoce nauczyciela i woźne:
 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
 3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 7. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
 8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 9. ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;
 10. odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;
 11. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Na teren placówki może wejść jednocześnie 4 rodziców z dziećmi (po jednym na jedną szatnię).
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do godziny 8:00 do szatni danej grupy wiekowej, gdzie po przebraniu dziecko jest sprawnie przekazane pracownikowi. Po godzinie 8:00 dziecko nie zostanie tego dnia przyjęte na zajęcia.
 3. Do przedszkola nie może być przyprowadzane dziecko, które miało kontakt z osobami chorymi na covid-19 lub jeśli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie oraz dziecko z objawami infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel)
 4. Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.
 5. Pracownik dba o to, aby dziecko po wejściu na salę umyło ręce ciepłą wodą i mydłem.
 6. Pracownik wyznaczony do „kierowania ruchem” (ilość osób w danym momencie w szatniach) będzie również dokonywał pomiaru i zapisywał temp. ciała dzieci przyprowadzanych do placówki.
 7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 9. Opuszczając placówkę dziecko przekazywane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola w szatni danej grupy wiekowej.
 10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się z placu zabaw. 

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownik kuchni:
 1. Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myje ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu i piciu;
 3. Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;
 5. Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 6. Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;
 7. Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu z pomocami i opiekunkami dzieci.
 2. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 3. Posiłki dzieciom podają woźne i pomoce.

 

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na jednym  placu zabaw może przebywać jednocześnie  jedna grupa.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane
  od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę  go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazana przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu
  z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
  i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
  w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
  w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

*********************************************************************************************************

REGULAMIN PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD 01.WRZEŚNIA 2020r.

                W związku z koniecznością zapewnienia jak najszybszego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.

 

Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać Dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 2. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury). Jeżeli przyczyną objawów jest alergia, zobowiązuję się dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 3. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteś my zobowiązaniu pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek, zabawek pluszowych itp.)
 5. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, ust, nosa i często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypomnę dziecku, aby nie przytulało innych dzieci.
 6. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Zgadzam się na pomiar temperatury dziecka w sytuacji gdy pracownicy, nauczyciele lub dyrekcja przedszkola uznają to za konieczne.
 8. Postaram się, by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
 9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci będzie odbywać się w miarę możliwości  przy drzwiach wejściowych ( w uzasadnionych sytuacjach rodzic będzie mógł wejść do szatni przy zastosowaniu środków ochrony zdrowia- maseczka, dezynfekcja rąk , ewentualnie rękawiczki).Do budynku może wejść jednocześnie 4 osoby dorosłe z dziećmi.
 10. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania dziecka (dzieci można przyprowadzać do godziny 8:00, po wyznaczonym czasie podopieczny nie zostanie przyjęty tego dnia na pobyt w przedszkolu).
 11. W momencie podjęcia decyzji o pozostawieniu dziecka w domu , jak najszybciej poinformuję o tym fakcie wychowawcę.
 12. Zobowiązuję się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk przy ewentualnym wejściu do przedszkola.
 13. Przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola będę wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia, kontakcie z osobami chorymi na covid-19.
 14. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w Sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy , odbiór dziecka po informacji od dyrekcji placówki ).

- Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych oraz przestrzegania zasad higieny.

-Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. zaleceń Ministerstwa Zdrowia, by zminimalizować rozprzestrzeniania się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).

- Wietrzenie sal będzie odbywać się co godzinę lub w miarę możliwości częściej

- na koniec pracy przedszkole będzie dezynfekowane przez pracowników

- co trzy godziny będą dezynfekowane elementy najczęściej dotykane i powierzchnie płaskie.

PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA JAKO RODZIC ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU.

 

*********************************************************************************************************

 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli

Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

Organizacja opieki:

W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.

Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki – instrukcje:

mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

GIS.GOV

gis.gov

 

*********************************************************************************************************

 

 

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Kolorowa grafika z plażą i wodą oraz napisem

Przed rozpoczęciem ferii Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik.

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego
(ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

Każdy organizator posiada możliwość wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku danego wypoczynku w bazie wypoczynku informację, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, informacji może udzielić kuratorium oświaty, w którym organizator miał obowiązek dokonania zgłoszenia wypoczynku.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich
  w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Rodzicu,

Wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem podpisał umowę, przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku.

Nie zapomnij dokładnie wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu, tak by był on również dostosowany do możliwości dziecka. Zdarza się bowiem,
że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. rower, rolki, narty) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka. Zachęcamy wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka.

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji i zgłaszania wypoczynku. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek oraz na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Polecamy także strony inne internetowe dedykowane wypoczynkowi.

W serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko
na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.

Bezpłatna aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ipolak/.

Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN – lato 2020
poradnik?_bezpiecznego?_wypoczynku?_men?_lato?_2020.pdf 4.22MB
Co powinno znaleźć się w bagażu dziecka
lista?_rzeczy-2018-06.pdf 0.08MB
www.wypoczynek.men.gov.pl
www.bezpiecznyautobus.gov.pl
www.odyseusz.msz.gov.pl

 

*********************************************************************************************************

 

"Bezpieczne wakacje 2020" w dobie koronowirusa

Koniec roku szkolnego to moment, kiedy dzieci wyruszają na kolonie i obozy,
 dorośli wyjeżdżają na urlopy, wiele osób wybiera aktywny wypoczynek
 nad wodą lub na górskich szlakach. 
Okres wakacji, to również czas dalekich podróży,
 co wiąże się ze wzmożonym ruchem autobusów i samochodów,
 które przewożą dzieci na letni wypoczynek.
 Częściej niż zwykle odwiedzane są kluby, puby i dyskoteki. 
Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem i jego negatywnymi następstwami, 
warto przypomnieć sobie, czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę,
 aby wakacje minęły bezpiecznie, dostarczając tylko pozytywnych i niezapomnianych wrażeń.
 W tym roku, z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19,
 jeszcze bardziej powinniśmy przygotować się na wakacyjne eskapady, aby ustrzec się zachorowania.

 

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu

*********************************************************************************************************

Informacja


Szanowni Państwo informujemy, że  zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu zostaje przedłużone do odwołania. Zajęcia dydaktyczne  będą kontynuowane przez nauczycielki Przedszkola zdalnie, tak jak odbywało się to do tej pory.


Z wyrazami szacunku 
dyrektor
Jolanta Szeląg-Bielec

 

 

*********************************************************************************************************INFORMACJA
 o działaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych
 na terenie gminy Kazimierz Dolny

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy warunków lokalowych oraz 
 kadrowych pod kątem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
 oraz po rozpatrzeniu wśród rodziców potrzeb co do powrotu ich dzieci 
do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
 informuję, że przedszkole w Kazimierzu Dolnym oraz oddziały 
przedszkolne przy szkołach w Bochotnicy, Rzeczycy i Dąbrówce 
zawieszają zajęcia na czas 
od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.
Jednocześnie informuję, że nauczyciele w w/w placówkach nadal prowadzą 
 zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
Burmistrz Kazimierza Dolnego
	Artur Pomianowski

 

 

 

*********************************************************************************************************

 

                Szanowni Rodzice

 

W poniedziałki oraz w środy będzie możliwość odbywania konsultacji z Logopedą przedszkolnym drogą elektroniczną

( adres e-mail bglos70@wp.pl).

  

Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontynuowania ćwiczeń logopedycznych oraz skorzystania z bezpłatnej aplikacji MiMowa, na urządzenie mobilne – Mimowa pl .  Znajdują się tam gry, zabawy oraz ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, utrwalające wymowę poszczególnych głosek i rozwijające mowę.

 

*********************************************************************************************************

 

PLAN PRACY ZDALNEJ W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ

W KAZIMIERZU DOLNYM OBOWIĄZUJĄCY OD 26 MARCA 2020r.

 

 

SZANOWNI RODZICE:

 

 

 1. WSPÓŁPRACA BĘDZIE ODBYWĆ SIĘ ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA MESSENGER, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH MAILOWO.

 

 1. NAUCZYCIELE UZUPEŁNIAJĄ KONTAKTY NA MESSENGERZE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.

 

(PROŚBA DO RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ JESZCZE KOMUNIKATORA  O ZAŁOŻENIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W TELEFONIE MESSENGERA CO UŁATWI I USPRAWNI WSPÓŁPRACĘ)

 

 

 1. NAUCZYCIELE DOSTOSOWUJĄ PLAN PRACY DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I KAŻDEGO DNIA PRZEKAZUJĄ ZADANIA DO REALIZACJI WRAZ ZE WSKAZÓWKAMI DLA RODZICÓW.

 

 1. RODZICE PRZESYŁAJĄC ZDJĘCIE LUB FILMIK Z WYKONANIA PRZEZ DZIECKO ZADANIA NA GRUPĘ. NAUCZYCIEL WERYFIKUJE POPRAWNOŚĆ WYKONANEGO ZADANIA I DAJE INFORMACJE ZWROTNĄ.

               

 

 1. NAUCZYCIELE GRUP W GODZINACH 8;00-9;00 BĘDĄ PRZESYŁAĆ ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ DZIECI.

          OD GODZINY 9:00 DO 13:00 MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ Z NAUCZYCIELEM W 

           SPRAWIE UDZIELANIA INFORMACJI DOT. WYKONYWANIA ZADAŃ.

 

 1. W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH KONSULTACJA Z NAUCZYCIELEM MOŻLIWA JEST POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI.

 

 1. PRACA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA PODSTAWIE KART PRACY DZIECI PLUS ZADANIA DODATKOWE DLA OSÓB CHĘTNYCH.

 

 1. NAUCZYCIELE I DYREKCJA SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W RAZIE POTRZEBY SŁUŻĄC WSPARCIEM.

 

 

 

                 Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

 

                     Dyrektor Jolanta Szeląg-Bielec

 

*********************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE

SZANOWNI RODZICE NASZYCH PRZEDSZKOLACZKÓW UPRZEJMIE PROSIMY O ODEBRANIE KART PRACY WASZYCH POCIECH W DNIACH 24 i 25.03.2020r. W GODZINACH OD 8:00 DO 14:00 Z HOLU BUDYNKU PRZEDSZKOLA. KARTY SĄ PODPISANE I PRZYGOTOWANE DO ODBIORU.

Posiadanie kart pracy w domu ułatwi realizację zadań zleconych przez nauczycieli.

 

 

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Dyrekcja Przedszkola

 

 

 


*********************************************************************************************************

Drodzy rodzice i dzieci.

W związku z zaistniałą sytuacją ,
 na grupach społecznościowych
 oraz facebooku przedszkola
 będą zamieszczane propozycje materiałów 
do pracy w domu z dziećmi.

(Każda grupa ma utworzoną grupę na messenger,
 jeśli jeszcze nie dołączyliście do niej
 to prosimy skontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem).

https://www.facebook.com/Przedszkole-z-Oddzia%C5%82ami-Integracyjnymi-im-M-Konopnickiej-352397845359534/

                                                        

    *********************************************************************************************************

Szanowni Państwo w dniach 12 i 13.03.2020 przedszkole będzie pełnić funkcję opiekunczą w stałych godzinach. Natomiast od poniedziałku 16.03.2020 do odwołania placówka będzie nieczynna. Życzę dużo zdrowia Dyrektor

 

http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3551,koronawirus-informacja-dla-mieszkancow-gminy-kazimierzu-dolny.html

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

***********************************************************************************************************

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi
rozprzestrzeniania się koronawirusa i przypadkami pojawiających się 
zachorowań prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności.
 Obserwujmy swoje dzieci, zwracając uwagę na wszelkie 
oznaki przeziębienia i podwyższonej temperatury. 
W takich sytuacjach należy pozostawić dziecko w domu.


   W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z materiałami
 zamieszczonymi na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty 
oraz na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.     

 Dyrekcja Przedszkola

***********************************************************************************************************

 

REKRUTACJA DZIECI DO  PRZEDSZKOLA

na

rok szkolny 2020/2021

 

 

Uprzejmie informuję, że rekrutacja dzieci do przedszkola

rozpoczyna się od

17 lutego i będzie trwać do 06 marca 2020 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka można odbierać w kancelarii lub u intendenta w godz. 8:00-14:00.

 

 

Serdecznie zapraszam

 

Dyrektor  Przedszkola

 

 

****************************************************************************************************************************************************

 

Adaptacja dziecka - rady dla Rodziców 

Udana adaptacja do grupy przedszkolnej ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można w istotny sposób ułatwić dziecku wejście w jego „nowy świat” – w świat przedszkola.

Rodzicu pamiętaj:

- ciesz się z dzieckiem, że następnego dnia idzie do przedszkola,

- rano w domu nie wytwarzaj atmosfery nerwowości i pospiechu,

- w czasie drogi bądź pogodny, odprężony, spokojny, ciesz się, że twój syn/córka idzie do przedszkola, nie obiecuj mu za to nagrody,

- tłumacz dziecku, jeśli jest to koniczne, że idziesz do pracy, a ono w tym czasie spędzi czas z innymi dziećmi, których rodzice też pracują,

- pozwól mu zabrać z domu ulubioną przytulankę lub zabawkę, a nawet waszą fotografię,

- wejdź z nim do szatni, pomóż się rozebrać, zwróć uwagę gdzie pozostawiasz jego ubrania,

- pożegnanie w szatni powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Pożegnanie powinno być krótkie: uśmiech, buziak i pa-pa,

- nawet jeżeli bardzo chcesz to nie wchodź do sali, oszczędzisz tym żalu i smutku pozostałym dzieciom,

- pozostawiając dziecko w grupie przedszkolnej nie pokazuj zdenerwowania i niepokoju, dziecko może wyczuwać, że coś mu grozi. Spokojne rozstanie z mamą lub tatą sprawi, że dziecko szybciej się uspokoi i łatwiej nawiąże kontakt,

- jeżeli widzisz, że rozstanie z mamą jest bardzo bolesne dla dziecka, niech do przedszkola przyprowadza go tato lub inny członek rodziny,

- na początku, jeśli masz taką możliwość skróć czas pobytu dziecka w przedszkolu, zabieraj go trochę wcześniej np. po obiedzie i stopniowo wydłużaj pobyt dziecka, a po przyjściu po niego, witaj go uśmiechem,

- zawsze kontroluj, co mówisz w jego obecności o sytuacji dotyczącej pobytu w przedszkolu,

- nie wywołuj dodatkowego stresu wymuszając na dziecku, by zaraz po przyjściu do domu opowiadało o przedszkolu,

- nie martw się, że dziecko w pierwszych dniach w przedszkolu nie chce się bawić, jest bierne i tylko obserwuje to, co dookoła niego dzieje. Stopniowo przyzwyczai się ono do nowej sytuacji, nowych kolegów i powoli zacznie włączać się do wspólnej zabawy.

 

****************************************************************************************************************************************************

Opłaty za Przedszkole

 

Od  1 września 2017 r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać wyłącznie przelewem na rachunki bankowe przedszkola, na dwa konta:

osobno wyżywienie, osobno świadczenia  przedszkolne.

 

za pobyt dziecka w przedszkolu wpłaty na rachunek: 29873100010000022820000001 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

 TYTUŁEM wpisując: opłata za świadczenia przedszkolne, miesiąc, imię i nazwisko dziecka

 

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek: 77873100010000022820000010    Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

TYTUŁEM wpisując: opłata za wyżywienie, miesiąc, imię i nazwisko dziecka

 

Wpłat należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe wpłaty, po 15 dniu będą naliczane ustawowe odsetki.

 

 5 dnia każdego  miesiąca otrzymacie państwo pisemną informację o wysokości wpłat ( skorygowaną o ewentualne odpisy) z podziałem na konto żywieniowe i budżetowe (opłata za świadczenia ). Informacja będzie dostępna u pani intendentki.

 

*************************************************************************************************************

„Czytamy  Przedszkolakom” nasza  akcja  nadal   trwa

 Nie do przecenienia jest rola, jaką odgrywa kontakt z książką. Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki dzieci, w tym również czytelnicze. To czas , który warto wykorzystać, tym bardziej, że czytając dzieciom poszerzamy ich wiedzę o świecie, wzbogacamy słownictwo, wyobraźnię, uwrażliwiamy na piękno słowa, a także sferę emocji i przeżyć.

 

Rozumiejąc i doceniając to, nasze przedszkole podejmuje wiele różnych działań, których celem jest propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci i rodziców , zachęcając do częstego sięgania po książkę i głośnego czytania. 

 

W  ramach akcji „Czytamy Przedszkolakom” w przedszkolu czytają codziennie nauczycielki w trakcie poobiedniego odpoczynku we wszystkich grupach, czyta pani z Biblioteki w ramach spotkań Klubów Czytelniczych działających w grupach III i IV,  czytają rodzice w ramach cyklu  „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” oraz zapraszani wyjątkowi goście. 

 

***************************************************************************************************************

ZAKRĘCONA AKCJA trwa cały rok !!! - Zbieramy plastikowe nakrętki ze wszystkich opakowań (z butelek po wodzie, oleju, kartonach z mlekiem i sokami itp.) dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
 
Nakrętki przekazujemy do Hospicjum, skąd odkupi je firma zajmująca się ich utylizacją, a za uzyskane w ten sposób pieniądze pozwolą na sfinansowanie dziecięcych marzeń Podopiecznych Hospicjum.
Zbierając nakrętki możemy sprawić, że cierpiący maluch uśmiechnie się od ucha do ucha !! , a my zadbamy również o nasze środowisko.
Działając RAZEM możemy naprawdę bardzo wiele, nie wyrzucaj nakrętek - przynieś je do nas !!!
 
**************************************************************************************************************
 
 
 
 
Archiwum aktualności