Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Aktualności

 

REKRUTACJA DZIECI DO  PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola trwa

od 22 lutego do 5 marca 2021r.

wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać przy wejściu do budynku ( w przedsionku).

Wypełnione wnioski proszę wrzucać do skrzynki umieszczonej w tym samym miejscu.

 

 

Zasady ogólne:

 1.  
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie zamieszkałe w na  obszarze Gminy Kazimierz Dolny.
 3. Rodzice zamieszkali poza Gminą Kazimierz Dolny mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
  1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

 1. UWAGA: zgodnie z ustawą z dn.14 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz             
  1. niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.35)
 2. Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w roku 2015) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 1. ETAPY NABORU

 

 1. 1.Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w  przedszkolu.
 2. Dzieci uczęszczające  do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu  edukacji przedszkolnej w przedszkolu  na kolejny roku szkolny 2021/2022,  w terminie  18 -  29 styczeń 2021 r.

 

 1. 2. Składanie WNIOSKÓW - rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
 3. Rekrutacja odbywa się od 22 luty – 05 marca 2021r.
 4. Rodzice pobierają wniosek w  przedszkolu -  wypełniają go  i po podpisaniu składają w przedszkolu. Wnioski znajdują się wewnątrz, przy wejściu do placówki. Wypełnione dokumenty prosimy składać do skrzyni umieszczonej w tym samym miejscu.
 5. Rodzice są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów.

 

 1. 3. Rozpatrywanie wniosków
 2. Wnioski rozpatruje powołana przez dyrektora przedszkola Komisja rekrutacyjna. 
 3. W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które spełniają przynajmniej jedno kryterium ustawowe wymienione w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.):
  1. wielodzietność rodziny kandydata; (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Drugi etap rekrutacji  występuje w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria, określone przez organ prowadzący:
 1. L.p.
 1. Kryterium lokalne
 1. Wartość kryterium
 2. w punktach
 1. 1.
 1. Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu - 6 godzin dziennie 
 1. 3
 1. 2.
 1. Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu
 2. 7 i więcej  godzin dziennie
 1. 10
     
     
 1. 3.

 

 1. Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują
 2. --------------------------------------------------------------------------------
 3. Jeden rodzic/ prawny opiekun  pracuje
 1. 15 
 2. ----------------------------
 3. 5
 1. 4.
 1. Aktualne uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola
 1. 3
     

 

 1. Rodzice są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustalonych kryteriów są:
  1. oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy
  2. oświadczenie o wielodzietności rodziny,
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego Rodzicem,
  5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  6. oświadczenie o zatrudnieniu  rodziców .

 

 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

 1. Następnie komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w siedzibie przedszkola wyników postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 3. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w przedszkolu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, rodzice kandydata nieprzyjętego  mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. 4. Rekrutacja uzupełniająca.
 6. Jeżeli przedszkole po zakończeniu rekrutacji będzie dysponowało wolnymi miejscami może również przyjąć dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Kazimierz Dolny.
 7. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
 1. Rodzaj czynności
 1. termin
 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolu
 1. 18-29 styczeń 2021 r.
 1. Rekrutacja - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 2. Wnioski należy  pobrać w przedszkolu. Wnioski znajdują się wewnątrz, przy wejściu do placówki. Wypełnione dokumenty prosimy składać do skrzyni umieszczonej w tym samym miejscu.
 1. 22 luty – 05 marca 2021r.
 2. w godz. 8-15
 1. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. 8  marca 2021r.
 1. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 2. kandydatów
 1. 11 marca 2021 r.
 1. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli.
 1. 12-19 marca 2021 r.
 1. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 1. 21 kwietnia 2021 r.

 

 1. Terminy postępowania uzupełniającego ( w przypadku wolnych miejsc po rekrutacji)
 1. Rodzaj czynności
 1. termin
 1. Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków o przyjęcie do
 2. przedszkola
 1. 22 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r.
 1. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. 04 maja  2021 r.
 1. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 2. kandydatów.
 1. 05 maja  2021 r.
   
   
 1. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli.
 1. 06-07 maja  2021 r.
 1. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 1. 10  maja 2021 r.  
   

 

 

 

    Regulamin rekrutacji dzieci do

 Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Konopnickiej

w Kazimierzu Dolnym

 

Opracowany na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dn. 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekritacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 21 marca 2017r. poz 610)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz 60 z póź. zm.)
 • § 1

 

1.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

2.W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

3.Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o  kontynuowaniu  edukacji  przedszkolnej , w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 2

 

1.Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy.

2.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 

 § 3

 

1.Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola na podstawie  Zarządzenia Burmistrza.

2.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożony przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola, który należy pobrać  bezpośrednio w kancelarii przedszkola.

3. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w  przedszkolu w terminie od 22 lutego do 05 marca.

§ 4

 

1.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza dyrektor przedszkola powołując komisję rekrutacyjną  i wyznaczając przewodniczącego.

2.Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.

3.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

4.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu rekrutacyjnego.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane i złożone zostały przez rodziców/prawnych opiekunów wymagane dokumenty.

7.W przypadku zdobycia przez kilkoro dzieci tej samej ilości punktów w tych samych kryteriach , zespół bierze pod uwagę wiek dziecka (dziecko starsze ma pierwszeństwo przyjęcia).

8.Komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy dzieci zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

9.Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

10.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

11.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów , którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej , w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy wg przyjętych kryteriów (§ 5) .

 

§ 5

 

1.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie gminy i spełniające następujące kryteria.

 

W pierwszym etapie rekrutacji  pod uwagę będą brane następujące kryteria ustawowe określone na podst.art.131 ust.2 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) :

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
 • Objecie kandydata  pieczą zastępczą.

 

2.Jeżeli liczba dzieci spełniających następuje kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, w drugim etapie rekrutacji o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria lokalne określone  na podst. art.131 ust.4 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59) przez organ prowadzący – radę gminy.

 

W drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez gminę wraz z odpowiadająca im liczbą punktów:

 1. rodzic (opiekun prawny) kandydata samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub studiuje w systemie dziennym – 15 pkt
 2. rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują zawodowo lub studiują w systemie dziennym:
 1. jeden rodzic pracuje – 5 pkt
 2. oboje rodzice pracują – 15 pkt
 1. rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola do którego kandydat ubiega się o przyjęcie – 3 pkt
 2. zadeklarowana we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola liczba godzin pobytu w przedszkolu:
 1. 6 godzin  – 3 pkt
 2. 7 godzin i więcej – 10 pkt

§ 6

 

1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy wg przyjętych kryteriów (§ 5) .

2.Przyjęcie dzieci spoza Gminy Kazimierz Dolny może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

 

§ 7

 

1.W trakcie roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola w miarę wolnych miejsc.

2. Przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.

 

§ 8

 

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, brak podpisu, itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

    Kazimierz Dolny 01.02.202021 r.                                                         ………………………………                                                                                                   

                       Dyrektor  przedszkola

 

 

 

**********************************************************************************************

Klauzula informacyjna

 

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy, iż:
 2.  Administratorem danych osobowych jest  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 24A, 24-120 Kazimierz Dolny, email: przedszkolekazimierz@o2.pl; tel. 81 881 01 24;
 3.  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4.  Państwa dane oraz dane kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie:
 5.  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czynności prowadzące do zawarcia umowy na świadczenie usług.

 1. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą być udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Przedszkola na podstawie zawartej  umowy przetwarzania.
 2.  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej oraz przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3.  Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, także do jej wycofania. Żądanie zgody należy skierować na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: iod@zeto.lublin.pl.
 4.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5.  Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do placówki. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, i ich niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji.

 

*********************************************************************************************************

REGULAMIN PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD 01.WRZEŚNIA 2020r.

                W związku z koniecznością zapewnienia jak najszybszego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.

 

Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać Dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 2. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury). Jeżeli przyczyną objawów jest alergia, zobowiązuję się dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 3. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteś my zobowiązaniu pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek, zabawek pluszowych itp.)
 5. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, ust, nosa i często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypomnę dziecku, aby nie przytulało innych dzieci.
 6. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Zgadzam się na pomiar temperatury dziecka w sytuacji gdy pracownicy, nauczyciele lub dyrekcja przedszkola uznają to za konieczne.
 8. Postaram się, by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
 9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci będzie odbywać się w miarę możliwości  przy drzwiach wejściowych ( w uzasadnionych sytuacjach rodzic będzie mógł wejść do szatni przy zastosowaniu środków ochrony zdrowia- maseczka, dezynfekcja rąk , ewentualnie rękawiczki).Do budynku może wejść jednocześnie 4 osoby dorosłe z dziećmi.
 10. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania dziecka (dzieci można przyprowadzać do godziny 8:00, po wyznaczonym czasie podopieczny nie zostanie przyjęty tego dnia na pobyt w przedszkolu).
 11. W momencie podjęcia decyzji o pozostawieniu dziecka w domu , jak najszybciej poinformuję o tym fakcie wychowawcę.
 12. Zobowiązuję się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk przy ewentualnym wejściu do przedszkola.
 13. Przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola będę wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia, kontakcie z osobami chorymi na covid-19.
 14. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w Sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy , odbiór dziecka po informacji od dyrekcji placówki ).

- Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych oraz przestrzegania zasad higieny.

-Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. zaleceń Ministerstwa Zdrowia, by zminimalizować rozprzestrzeniania się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).

- Wietrzenie sal będzie odbywać się co godzinę lub w miarę możliwości częściej

- na koniec pracy przedszkole będzie dezynfekowane przez pracowników

- co trzy godziny będą dezynfekowane elementy najczęściej dotykane i powierzchnie płaskie.

PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA JAKO RODZIC ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU.

 

*********************************************************************************************************

 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli

Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

Organizacja opieki:

W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.

Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki – instrukcje:

mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

GIS.GOV

gis.gov

 

*********************************************************************************************************

 

 

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Kolorowa grafika z plażą i wodą oraz napisem

Przed rozpoczęciem ferii Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik.

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego
(ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

Każdy organizator posiada możliwość wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku danego wypoczynku w bazie wypoczynku informację, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, informacji może udzielić kuratorium oświaty, w którym organizator miał obowiązek dokonania zgłoszenia wypoczynku.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich
  w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Rodzicu,

Wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem podpisał umowę, przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku.

Nie zapomnij dokładnie wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu, tak by był on również dostosowany do możliwości dziecka. Zdarza się bowiem,
że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. rower, rolki, narty) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka. Zachęcamy wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka.

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji i zgłaszania wypoczynku. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek oraz na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Polecamy także strony inne internetowe dedykowane wypoczynkowi.

W serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko
na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.

Bezpłatna aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ipolak/.

Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN – lato 2020
poradnik?_bezpiecznego?_wypoczynku?_men?_lato?_2020.pdf 4.22MB
Co powinno znaleźć się w bagażu dziecka
lista?_rzeczy-2018-06.pdf 0.08MB
www.wypoczynek.men.gov.pl
www.bezpiecznyautobus.gov.pl
www.odyseusz.msz.gov.pl

 

*********************************************************************************************************

 

"Bezpieczne wakacje 2020" w dobie koronowirusa

Koniec roku szkolnego to moment, kiedy dzieci wyruszają na kolonie i obozy,
 dorośli wyjeżdżają na urlopy, wiele osób wybiera aktywny wypoczynek
 nad wodą lub na górskich szlakach. 
Okres wakacji, to również czas dalekich podróży,
 co wiąże się ze wzmożonym ruchem autobusów i samochodów,
 które przewożą dzieci na letni wypoczynek.
 Częściej niż zwykle odwiedzane są kluby, puby i dyskoteki. 
Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem i jego negatywnymi następstwami, 
warto przypomnieć sobie, czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę,
 aby wakacje minęły bezpiecznie, dostarczając tylko pozytywnych i niezapomnianych wrażeń.
 W tym roku, z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19,
 jeszcze bardziej powinniśmy przygotować się na wakacyjne eskapady, aby ustrzec się zachorowania.

 

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu

*********************************************************************************************************

Informacja


Szanowni Państwo informujemy, że  zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu zostaje przedłużone do odwołania. Zajęcia dydaktyczne  będą kontynuowane przez nauczycielki Przedszkola zdalnie, tak jak odbywało się to do tej pory.


Z wyrazami szacunku 
dyrektor
Jolanta Szeląg-Bielec

 

 

*********************************************************************************************************INFORMACJA
 o działaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych
 na terenie gminy Kazimierz Dolny

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy warunków lokalowych oraz 
 kadrowych pod kątem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
 oraz po rozpatrzeniu wśród rodziców potrzeb co do powrotu ich dzieci 
do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
 informuję, że przedszkole w Kazimierzu Dolnym oraz oddziały 
przedszkolne przy szkołach w Bochotnicy, Rzeczycy i Dąbrówce 
zawieszają zajęcia na czas 
od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.
Jednocześnie informuję, że nauczyciele w w/w placówkach nadal prowadzą 
 zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
Burmistrz Kazimierza Dolnego
	Artur Pomianowski

 

 

 

*********************************************************************************************************

 

                Szanowni Rodzice

 

W poniedziałki oraz w środy będzie możliwość odbywania konsultacji z Logopedą przedszkolnym drogą elektroniczną

( adres e-mail bglos70@wp.pl).

  

Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontynuowania ćwiczeń logopedycznych oraz skorzystania z bezpłatnej aplikacji MiMowa, na urządzenie mobilne – Mimowa pl .  Znajdują się tam gry, zabawy oraz ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, utrwalające wymowę poszczególnych głosek i rozwijające mowę.

 

*********************************************************************************************************

 

PLAN PRACY ZDALNEJ W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ

W KAZIMIERZU DOLNYM OBOWIĄZUJĄCY OD 26 MARCA 2020r.

 

 

SZANOWNI RODZICE:

 

 

 1. WSPÓŁPRACA BĘDZIE ODBYWĆ SIĘ ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA MESSENGER, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH MAILOWO.

 

 1. NAUCZYCIELE UZUPEŁNIAJĄ KONTAKTY NA MESSENGERZE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.

 

(PROŚBA DO RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ JESZCZE KOMUNIKATORA  O ZAŁOŻENIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W TELEFONIE MESSENGERA CO UŁATWI I USPRAWNI WSPÓŁPRACĘ)

 

 

 1. NAUCZYCIELE DOSTOSOWUJĄ PLAN PRACY DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I KAŻDEGO DNIA PRZEKAZUJĄ ZADANIA DO REALIZACJI WRAZ ZE WSKAZÓWKAMI DLA RODZICÓW.

 

 1. RODZICE PRZESYŁAJĄC ZDJĘCIE LUB FILMIK Z WYKONANIA PRZEZ DZIECKO ZADANIA NA GRUPĘ. NAUCZYCIEL WERYFIKUJE POPRAWNOŚĆ WYKONANEGO ZADANIA I DAJE INFORMACJE ZWROTNĄ.

               

 

 1. NAUCZYCIELE GRUP W GODZINACH 8;00-9;00 BĘDĄ PRZESYŁAĆ ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ DZIECI.

          OD GODZINY 9:00 DO 13:00 MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ Z NAUCZYCIELEM W 

           SPRAWIE UDZIELANIA INFORMACJI DOT. WYKONYWANIA ZADAŃ.

 

 1. W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH KONSULTACJA Z NAUCZYCIELEM MOŻLIWA JEST POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI.

 

 1. PRACA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA PODSTAWIE KART PRACY DZIECI PLUS ZADANIA DODATKOWE DLA OSÓB CHĘTNYCH.

 

 1. NAUCZYCIELE I DYREKCJA SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W RAZIE POTRZEBY SŁUŻĄC WSPARCIEM.

 

 

 

                 Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

 

                     Dyrektor Jolanta Szeląg-Bielec

 

*********************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE

SZANOWNI RODZICE NASZYCH PRZEDSZKOLACZKÓW UPRZEJMIE PROSIMY O ODEBRANIE KART PRACY WASZYCH POCIECH W DNIACH 24 i 25.03.2020r. W GODZINACH OD 8:00 DO 14:00 Z HOLU BUDYNKU PRZEDSZKOLA. KARTY SĄ PODPISANE I PRZYGOTOWANE DO ODBIORU.

Posiadanie kart pracy w domu ułatwi realizację zadań zleconych przez nauczycieli.

 

 

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Dyrekcja Przedszkola

 

 

 


*********************************************************************************************************

Drodzy rodzice i dzieci.

W związku z zaistniałą sytuacją ,
 na grupach społecznościowych
 oraz facebooku przedszkola
 będą zamieszczane propozycje materiałów 
do pracy w domu z dziećmi.

(Każda grupa ma utworzoną grupę na messenger,
 jeśli jeszcze nie dołączyliście do niej
 to prosimy skontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem).

https://www.facebook.com/Przedszkole-z-Oddzia%C5%82ami-Integracyjnymi-im-M-Konopnickiej-352397845359534/

                                                        

    *********************************************************************************************************

Szanowni Państwo w dniach 12 i 13.03.2020 przedszkole będzie pełnić funkcję opiekunczą w stałych godzinach. Natomiast od poniedziałku 16.03.2020 do odwołania placówka będzie nieczynna. Życzę dużo zdrowia Dyrektor

 

http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3551,koronawirus-informacja-dla-mieszkancow-gminy-kazimierzu-dolny.html

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

***********************************************************************************************************

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi
rozprzestrzeniania się koronawirusa i przypadkami pojawiających się 
zachorowań prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności.
 Obserwujmy swoje dzieci, zwracając uwagę na wszelkie 
oznaki przeziębienia i podwyższonej temperatury. 
W takich sytuacjach należy pozostawić dziecko w domu.


   W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z materiałami
 zamieszczonymi na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty 
oraz na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.     

 Dyrekcja Przedszkola

***********************************************************************************************************

 

REKRUTACJA DZIECI DO  PRZEDSZKOLA

na

rok szkolny 2020/2021

 

 

Uprzejmie informuję, że rekrutacja dzieci do przedszkola

rozpoczyna się od

17 lutego i będzie trwać do 06 marca 2020 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka można odbierać w kancelarii lub u intendenta w godz. 8:00-14:00.

 

 

Serdecznie zapraszam

 

Dyrektor  Przedszkola

 

 

****************************************************************************************************************************************************

 

Adaptacja dziecka - rady dla Rodziców 

Udana adaptacja do grupy przedszkolnej ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można w istotny sposób ułatwić dziecku wejście w jego „nowy świat” – w świat przedszkola.

Rodzicu pamiętaj:

- ciesz się z dzieckiem, że następnego dnia idzie do przedszkola,

- rano w domu nie wytwarzaj atmosfery nerwowości i pospiechu,

- w czasie drogi bądź pogodny, odprężony, spokojny, ciesz się, że twój syn/córka idzie do przedszkola, nie obiecuj mu za to nagrody,

- tłumacz dziecku, jeśli jest to koniczne, że idziesz do pracy, a ono w tym czasie spędzi czas z innymi dziećmi, których rodzice też pracują,

- pozwól mu zabrać z domu ulubioną przytulankę lub zabawkę, a nawet waszą fotografię,

- wejdź z nim do szatni, pomóż się rozebrać, zwróć uwagę gdzie pozostawiasz jego ubrania,

- pożegnanie w szatni powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Pożegnanie powinno być krótkie: uśmiech, buziak i pa-pa,

- nawet jeżeli bardzo chcesz to nie wchodź do sali, oszczędzisz tym żalu i smutku pozostałym dzieciom,

- pozostawiając dziecko w grupie przedszkolnej nie pokazuj zdenerwowania i niepokoju, dziecko może wyczuwać, że coś mu grozi. Spokojne rozstanie z mamą lub tatą sprawi, że dziecko szybciej się uspokoi i łatwiej nawiąże kontakt,

- jeżeli widzisz, że rozstanie z mamą jest bardzo bolesne dla dziecka, niech do przedszkola przyprowadza go tato lub inny członek rodziny,

- na początku, jeśli masz taką możliwość skróć czas pobytu dziecka w przedszkolu, zabieraj go trochę wcześniej np. po obiedzie i stopniowo wydłużaj pobyt dziecka, a po przyjściu po niego, witaj go uśmiechem,

- zawsze kontroluj, co mówisz w jego obecności o sytuacji dotyczącej pobytu w przedszkolu,

- nie wywołuj dodatkowego stresu wymuszając na dziecku, by zaraz po przyjściu do domu opowiadało o przedszkolu,

- nie martw się, że dziecko w pierwszych dniach w przedszkolu nie chce się bawić, jest bierne i tylko obserwuje to, co dookoła niego dzieje. Stopniowo przyzwyczai się ono do nowej sytuacji, nowych kolegów i powoli zacznie włączać się do wspólnej zabawy.

 

****************************************************************************************************************************************************

Opłaty za Przedszkole

 

Od  1 września 2017 r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać wyłącznie przelewem na rachunki bankowe przedszkola, na dwa konta:

osobno wyżywienie, osobno świadczenia  przedszkolne.

 

za pobyt dziecka w przedszkolu wpłaty na rachunek: 29873100010000022820000001 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

 TYTUŁEM wpisując: opłata za świadczenia przedszkolne, miesiąc, imię i nazwisko dziecka

 

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek: 77873100010000022820000010    Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

TYTUŁEM wpisując: opłata za wyżywienie, miesiąc, imię i nazwisko dziecka

 

Wpłat należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe wpłaty, po 15 dniu będą naliczane ustawowe odsetki.

 

 5 dnia każdego  miesiąca otrzymacie państwo pisemną informację o wysokości wpłat ( skorygowaną o ewentualne odpisy) z podziałem na konto żywieniowe i budżetowe (opłata za świadczenia ). Informacja będzie dostępna u pani intendentki.

 

*************************************************************************************************************

„Czytamy  Przedszkolakom” nasza  akcja  nadal   trwa

 Nie do przecenienia jest rola, jaką odgrywa kontakt z książką. Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki dzieci, w tym również czytelnicze. To czas , który warto wykorzystać, tym bardziej, że czytając dzieciom poszerzamy ich wiedzę o świecie, wzbogacamy słownictwo, wyobraźnię, uwrażliwiamy na piękno słowa, a także sferę emocji i przeżyć.

 

Rozumiejąc i doceniając to, nasze przedszkole podejmuje wiele różnych działań, których celem jest propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci i rodziców , zachęcając do częstego sięgania po książkę i głośnego czytania. 

 

W  ramach akcji „Czytamy Przedszkolakom” w przedszkolu czytają codziennie nauczycielki w trakcie poobiedniego odpoczynku we wszystkich grupach, czyta pani z Biblioteki w ramach spotkań Klubów Czytelniczych działających w grupach III i IV,  czytają rodzice w ramach cyklu  „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” oraz zapraszani wyjątkowi goście. 

 

***************************************************************************************************************

ZAKRĘCONA AKCJA trwa cały rok !!! - Zbieramy plastikowe nakrętki ze wszystkich opakowań (z butelek po wodzie, oleju, kartonach z mlekiem i sokami itp.) dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
 
Nakrętki przekazujemy do Hospicjum, skąd odkupi je firma zajmująca się ich utylizacją, a za uzyskane w ten sposób pieniądze pozwolą na sfinansowanie dziecięcych marzeń Podopiecznych Hospicjum.
Zbierając nakrętki możemy sprawić, że cierpiący maluch uśmiechnie się od ucha do ucha !! , a my zadbamy również o nasze środowisko.
Działając RAZEM możemy naprawdę bardzo wiele, nie wyrzucaj nakrętek - przynieś je do nas !!!
 
**************************************************************************************************************
 
 
 
 
Aktualności
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-29 10:52:38